Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, NIP: 675-12-79-514.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

W każdym przypadku podawania nam przez Panią/ Pana takich danych te z nich, których podanie jest obligatoryjne zostaną wyraźnie wskazane. W braku ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/ Panem umowy czy jej wykonać/ zrealizować obowiązków z niej wynikających.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. księgowi, prawnicy, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie czy pocztowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy: do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przedmiotowej współpracy, do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym rachunkowe czy podatkowe.

Pani/ Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Przysługują Pani/Panu: prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?